Vermillion snapper (Rhomboplites aurorubens). Photo courtesy of Dr. David Portnoy.